شماره‌ 1626‏‎ ‎‏‏،‏‎ 27 August 98 شهريور 1377 ، ‏‎ پنجشنبه‌ 5‏‎
Front Page
National
International
Across Iran
Metropolitan
Features
Accidents
Life
Letters
Business
Stocks
Sports
Religion
Science/Culture
Arts
Articles
Last Page
حقوق‌‏‎ مورد‏‎ در‏‎ بيان‌‏‎ زيباترين‌‏‎
كودكان‌‏‎

از‏‎ ماده‌‏‎ سه‌‏‎ برندگان‌‏‎ اسامي‌‏‎
مورد‏‎ در‏‎ بيان‌‏‎ مسابقه‌زيباترين‌‏‎
كودكان‌‏‎ حقوق‌‏‎

براي‌‏‎ ملل‌‏‎ سازمان‌‏‎ برنامه‌‏‎
زنداني‌‏‎ كودكان‌‏‎ بهبودوضعيت‌‏‎

حقوق‌‏‎ مورد‏‎ در‏‎ بيان‌‏‎ زيباترين‌‏‎
كودكان‌‏‎


مسابقه‌‏‎
بگيريم‌‏‎ جدي‌‏‎ را‏‎ كودكان‌‏‎ حقوق‌‏‎
را‏‎ خود‏‎ فرزندان‌‏‎ حقوق‌‏‎ و‏‎ باشيد‏‎ پذير‏‎ مسئوليت‌‏‎ مادري‌‏‎ و‏‎ پدر‏‎
كنيد‏‎ حفظ‏‎ و‏‎ رعايت‌‏‎
-شايسته‌ 1‏‎ زندگي‌‏‎ حق‌‏‎:‎كودك‌‏‎ حقوق‌‏‎ نامه‌‏‎ پيمان‌‏‎ -‎ماده‌ 27‏‎
سطح‌‏‎ از‏‎ برخورداري‌‏‎ براي‌‏‎ را‏‎ كودكان‌‏‎ همه‌‏‎ حق‌‏‎ عضو‏‎ دولتهاي‌‏‎
و‏‎ اخلاقي‌ ، ‏‎ معنوي‌ ، ‏‎ ذهني‌ ، ‏‎ جسمي‌ ، ‏‎ رشد‏‎ براي‌‏‎ مناسب‏‎ زندگي‌‏‎
مسئوليت‌‏‎ نخست‌ ، ‏‎ وهله‌‏‎ در‏‎ -مي‌شناسند20‏‎ رسميت‌‏‎ به‌‏‎ اجتماعي‌‏‎
يا‏‎)‎والد‏‎ عهده‌‏‎ بر‏‎ كودك‌‏‎ رشد‏‎ براي‌‏‎ لازم‌‏‎ زيست‌‏‎ شرايط‏‎ تضمين‌‏‎
امكانات‌‏‎ و‏‎ توان‌‏‎ حد‏‎ در‏‎ كودك‌ ، ‏‎ مسئول‌‏‎ اشخاص‌‏‎ ديگر‏‎ يا‏‎ (‎والدين‌‏‎
.است‌‏‎ آنها ، ‏‎ مالي‌‏‎
به‌‏‎ خود ، ‏‎ امكانات‌‏‎ حد‏‎ در‏‎ و‏‎ ملي‌‏‎ شرايط‏‎ طبق‌‏‎ عضو ، ‏‎ دولت‌هاي‌‏‎ -‎‎‏‏3‏‎
والدين‌‏‎ به‌‏‎ كمك‌‏‎ براي‌‏‎ را‏‎ لازم‌‏‎ اقدامات‌‏‎ اين‌حق‌ ، ‏‎ اجراي‌‏‎ منظور‏‎
صورت‌‏‎ در‏‎ و‏‎ آورد‏‎ عمل‌خواهند‏‎ به‌‏‎ كودك‌‏‎ سرپرستان‌‏‎ ديگر‏‎ و‏‎
كمك‌هاي‌‏‎ مسكن‌ ، ‏‎ و‏‎ پوشاك‌‏‎ تغذيه‌ ، ‏‎ با‏‎ ارتباط‏‎ در‏‎ ويژه‌‏‎ به‌‏‎ نياز ، ‏‎
.كرد‏‎ خواهند‏‎ ارائه‌‏‎ حمايتي‌‏‎ برنامه‌هاي‌‏‎ و‏‎ مادي‌‏‎
مخارج‌‏‎ پرداخت‌‏‎ تضمين‌‏‎ براي‌‏‎ را‏‎ لازم‌‏‎ اقدامات‌‏‎ عضو‏‎ دولت‌هاي‌‏‎ -‎‎‏‏4‏‎
در‏‎ چه‌‏‎ كودك‌ ، ‏‎ سرپرستان‌‏‎ يا‏‎ والدين‌‏‎ طرف‌‏‎ كودك‌از‏‎ نگهداري‌‏‎
هرگاه‌‏‎ ويژه‌‏‎ به‌‏‎.‎داشت‌‏‎ خواهند‏‎ معمول‌‏‎ خارج‌ ، ‏‎ در‏‎ چه‌‏‎ و‏‎ عضو‏‎ كشور‏‎
كشور‏‎ در‏‎ دارد‏‎ عهده‌‏‎ بر‏‎ را‏‎ كودك‌‏‎ مالي‌‏‎ تامين‌‏‎ مسئوليت‌‏‎ كه‌‏‎ شخصي‌‏‎
از‏‎ بايد‏‎ عضو‏‎ دولت‌هاي‌‏‎ كند ، ‏‎ زندگي‌‏‎ كودك‌‏‎ كشور‏‎ از‏‎ غير‏‎ ديگري‌‏‎
توافق‌‏‎ چنان‌‏‎ انعقاد‏‎ يا‏‎ بين‌المللي‌‏‎ نامه‌هاي‌‏‎ توافق‌‏‎ طريق‌‏‎
مالي‌‏‎ حمايت‌‏‎ روند‏‎ ديگر‏‎ مناسب‏‎ اتخاذترتيبات‌‏‎ نيز‏‎ و‏‎ نامه‌هايي‌‏‎
.كنند‏‎ تسريع‌‏‎ را‏‎ كودك‌‏‎ از‏‎
حق‌‏‎ كودكان‌‏‎ همه‌‏‎ كه‌‏‎ مي‌گويد‏‎ كودك‌‏‎ حقوق‌‏‎ پيمان‌نامه‌‏‎ ماده‌ 27‏‎
زندگي‌‏‎ وسطح‌‏‎ شوند‏‎ برخوردار‏‎ زندگي‌شايسته‌اي‌‏‎ از‏‎ دارند‏‎
اجتماعي‌‏‎ و‏‎ اخلاقي‌‏‎ جسمي‌ ، ذهني‌ ، معنوي‌ ، ‏‎ براي‌رشد‏‎ بايد‏‎ آنان‌‏‎
درامد‏‎ ميزان‌‏‎ به‌‏‎ گاه‌‏‎ زندگي‌‏‎ اصطلاح‌سطح‌‏‎.‎باشد‏‎ مناسب‏‎ آنان‌‏‎
كه‌‏‎ است‌‏‎ شرايطي‌‏‎ منظور‏‎ ماده‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ ولي‌‏‎ مي‌كند‏‎ اشاره‌‏‎ خانواده‌‏‎
هر‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ آن‌‏‎ كلي‌‏‎ قاعده‌‏‎ البته‌‏‎.‎مي‌كند‏‎ زندگي‌‏‎ آن‌‏‎ در‏‎ خانواده‌‏‎
زيستي‌‏‎ شرايط‏‎ از‏‎ خانواده‌‏‎ آن‌‏‎ باشد ، ‏‎ بيشتر‏‎ خانواده‌‏‎ درامد‏‎ چه‌‏‎
برخي‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ ممكن‌‏‎ ازطرفي‌‏‎ اما‏‎.بود‏‎ خواهد‏‎ برخوردار‏‎ بهتري‌‏‎
به‌‏‎ كه‌‏‎ چنان‌‏‎ را ، ‏‎ مناسب‏‎ زندگي‌‏‎ شرايط‏‎ پردرامد‏‎ خانواده‌هاي‌‏‎ از‏‎
طرف‌‏‎ از‏‎ و‏‎ نياورند‏‎ فراهم‌‏‎ دهد ، ‏‎ پاسخ‌‏‎ فرزندان‌‏‎ نيازهاي‌‏‎ همه‌‏‎
فرزندان‌‏‎ تا‏‎ آورد‏‎ عمل‌‏‎ به‌‏‎ اقداماتي‌‏‎ مي‌تواند‏‎ دولت‌‏‎ ديگر‏‎
مناسب‏‎ زندگي‌‏‎ يك‌‏‎ براي‌‏‎ اوليه‌‏‎ امكانات‌‏‎ از‏‎ هم‌‏‎ فقير‏‎ خانواده‌هاي‌‏‎
.شوند‏‎ برخوردار‏‎
مي‌شوند‏‎ مربوط‏‎ كودك‌‏‎ جسمي‌‏‎ رشد‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ مسائلي‌‏‎ و‏‎ زندگي‌‏‎ شرايط‏‎
خانه‌هاي‌‏‎.‎است‌‏‎ امن‌‏‎ محيطي‌‏‎ و‏‎ آب‏‎ غذا ، ‏‎ مسكن‌ ، پوشاك‌ ، ‏‎ شامل‌‏‎
يا‏‎ و‏‎ نامطمئن‌‏‎ سيم‌كشي‌‏‎ موذي‌ ، ‏‎ داراي‌حشرات‌‏‎ يا‏‎ و‏‎ تنگ‌‏‎ و‏‎ كوچك‌‏‎
.است‌‏‎ مضر‏‎ كودك‌‏‎ جسمي‌‏‎ رشد‏‎ براي‌‏‎ خطرناك‌‏‎ پنجره‌هاي‌‏‎ و‏‎ پله‌‏‎ راه‌‏‎
زباله‌ ، ‏‎ مراكز‏‎ يا‏‎ راه‌آهن‌‏‎ خطوط‏‎ مجاورت‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ خانه‌اي‌‏‎ هم‌چنين‌‏‎
خطرهايي‌‏‎ معرض‌‏‎ در‏‎ يا‏‎ و‏‎ آسيبزاست‌‏‎ منابع‌‏‎ ساير‏‎ و‏‎ آلوده‌‏‎ آبهاي‌‏‎
مناسبي‌‏‎ جاي‌‏‎ دارد ، ‏‎ قرار‏‎ طبيعي‌‏‎ مصائب‏‎ ساير‏‎ يا‏‎ سيل‌‏‎ مانند‏‎
غذاي‌‏‎.‎است‌‏‎ مغاير‏‎ شده‌‏‎ ياد‏‎ حق‌‏‎ با‏‎ نوعي‌‏‎ به‌‏‎ نيست‌و‏‎ كودك‌‏‎ براي‌‏‎
كودك‌‏‎ جسمي‌‏‎ رشد‏‎ براي‌‏‎ هم‌‏‎ امن‌‏‎ بازي‌‏‎ زمين‌‏‎ و‏‎ پاكيزه‌ ، ‏‎ آب‏‎ سالم‌ ، ‏‎
.است‌‏‎ ضروري‌‏‎
سالم‌‏‎ غذاي‌‏‎ ويژه‌‏‎ به‌‏‎ كودك‌ ، ‏‎ جسمي‌‏‎ رشد‏‎ براي‌‏‎ لازم‌‏‎ شرايط‏‎ از‏‎ برخي‌‏‎
ذهني‌‏‎ رشد‏‎ براي‌‏‎ محيطزيست‌ ، ‏‎ آلودگي‌هاي‌‏‎ دربرابر‏‎ حفاظت‌‏‎ و‏‎
در‏‎ باردار‏‎ زنان‌‏‎ كه‌‏‎ اين‌‏‎ از‏‎ پيشگيري‌‏‎.‎است‌‏‎ ضروري‌‏‎ و‏‎ مهم‌‏‎ كودك‌‏‎
تولد‏‎.‎دارد‏‎ زيادي‌‏‎ اهميت‌‏‎ نيز‏‎ گيرند‏‎ قرار‏‎ زيان‌آور‏‎ مواد‏‎ معرض‌‏‎
از‏‎ ناشي‌‏‎ موارد‏‎ از‏‎ بسياري‌‏‎ در‏‎ ذهني‌ ، ‏‎ معلوليت‌‏‎ با‏‎ نوزاداني‌‏‎
باردار‏‎ زنان‌‏‎ براي‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ داروهايي‌‏‎ از‏‎ مادران‌‏‎ استفاده‌‏‎
كشيدن‌‏‎ شيميايي‌ ، ‏‎ مواد‏‎ با‏‎ آنان‌‏‎ تماس‌‏‎ علت‌‏‎ به‌‏‎ نيست‌ ، يا‏‎ مناسب‏‎
.الكل‌مي‌باشد‏‎ مصرف‌‏‎ يا‏‎ و‏‎ سيگار ، ‏‎
براي‌‏‎.‎دارد‏‎ وجود‏‎ هم‌‏‎ ديگري‌‏‎ ضروريات‌‏‎ ذهني‌ ، ‏‎ سالم‌‏‎ رشد‏‎ براي‌‏‎
آنها‏‎ با‏‎ بيداري‌‏‎ ساعت‌هاي‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ دارند‏‎ نياز‏‎ نوزادان‌‏‎ مثال‌ ، ‏‎
از‏‎ كه‌‏‎ بچه‌هايي‌‏‎.‎قرارگيرند‏‎ نوازش‌‏‎ مورد‏‎ و‏‎ شود‏‎ بازي‌‏‎ و‏‎ صحبت‌‏‎
به‌بچه‌هاي‌‏‎ نسبت‌‏‎ نيستند ، ‏‎ برخوردار‏‎ محبت‌آميز‏‎ توجهات‌‏‎ گونه‌‏‎ اين‌‏‎
محيطي‌‏‎ به‌‏‎ هم‌‏‎ بزرگتر‏‎ كودكان‌‏‎.‎دارند‏‎ كندتري‌‏‎ ذهني‌‏‎ رشد‏‎ ديگر ، ‏‎
شامل‌‏‎ شرايط‏‎ اين‌‏‎.‎كند‏‎ كمك‌‏‎ آنها‏‎ ذهني‌‏‎ رشد‏‎ به‌‏‎ نيازمندندكه‌‏‎
تشويق‌‏‎ نيز‏‎ و‏‎ كتاب‏‎ به‌‏‎ دسترسي‌‏‎ موسيقي‌و‏‎ به‌‏‎ دادن‌‏‎ گوش‌‏‎ امكانات‌‏‎
.است‌‏‎ ديگر‏‎ كودكان‌‏‎ و‏‎ والدين‌‏‎ سوي‌‏‎ از‏‎
روابط‏‎ برقراري‌‏‎ در‏‎ كودك‌‏‎ توانايي‌‏‎ اجتماعي‌ ، ‏‎ رشد‏‎ از‏‎ منظور‏‎
ناميده‌‏‎ هم‌‏‎ اجتماعي‌‏‎ مهارت‌هاي‌‏‎ كه‌‏‎ ديگران‌است‌‏‎ با‏‎ متعارف‌‏‎
باشد ، ‏‎ داشته‌‏‎ اجتماعي‌مناسبي‌‏‎ رشد‏‎ كودك‌‏‎ كه‌‏‎ اين‌‏‎ براي‌‏‎.‎مي‌شود‏‎
توانايي‌‏‎ نفس‌ ، ‏‎ به‌‏‎ اعتماد‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ يابد‏‎ پرورش‌‏‎ شرايطي‌‏‎ در‏‎ بايد‏‎
در‏‎ مشكلات‌‏‎ حل‌‏‎ دوستانه‌ ، ‏‎ روابط‏‎ برقراري‌‏‎ ديگران‌ ، ‏‎ به‌‏‎ اعتماد‏‎
ديگران‌ ، ‏‎ به‌‏‎ احترام‌‏‎ تصميم‌گيري‌ ، ‏‎ مناسب ، ‏‎ نحوي‌‏‎ به‌‏‎ ديگران‌‏‎ كنار‏‎
از‏‎ يكي‌‏‎.‎كند‏‎ كمك‌‏‎ اينها ، ‏‎ مانند‏‎ و‏‎ خود‏‎ اعمال‌‏‎ مسئوليت‌‏‎ پذيرش‌‏‎
اين‌‏‎ كودك‌ ، ‏‎ در‏‎ توانايي‌ها‏‎ و‏‎ مهارت‌ها‏‎ گونه‌‏‎ اين‌‏‎ رشد‏‎ ضروريات‌‏‎
با‏‎ ويژه‌‏‎ به‌‏‎ و‏‎ ديگران‌‏‎ با‏‎ متقابل‌‏‎ اجتماعي‌‏‎ روابط‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎
و‏‎ ديگران‌‏‎ با‏‎ روابط‏‎ مورد‏‎ در‏‎.‎باشد‏‎ داشته‌‏‎ ديگر‏‎ كودكان‌‏‎
به‌‏‎ مناسبي‌‏‎ توصيه‌هاي‌‏‎ بايد‏‎ مي‌آيد ، ‏‎ پيش‌‏‎ كه‌‏‎ مشكلاتي‌‏‎ حل‌‏‎ چگونگي‌‏‎
كه‌‏‎ معتقدند‏‎ كودك‌‏‎ ازروان‌پزشكان‌‏‎ برخي‌‏‎.‎كرد‏‎ ارائه‌‏‎ كودكان‌‏‎
مي‌توانند‏‎ و‏‎ دارند‏‎ مناسبي‌‏‎ رفتار‏‎ كه‌‏‎ افرادي‌‏‎ با‏‎ كودك‌‏‎ ارتباط‏‎
فراوان‌‏‎ اهميت‌‏‎ حائز‏‎ نيز‏‎ باشند‏‎ كودك‌‏‎ براي‌‏‎ مناسبي‌‏‎ الگوي‌‏‎
سوء‏‎ و‏‎ آزار‏‎ مقابل‌‏‎ در‏‎ كودكان‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ لازم‌‏‎ همچنين‌‏‎.‎است‌‏‎
.شوند‏‎ حمايت‌‏‎ بدرفتاري‌ ، ‏‎ انواع‌‏‎ همه‌‏‎ و‏‎ بي‌توجهي‌‏‎ استفاده‌ ، ‏‎
اخلاقي‌‏‎ رشد‏‎.مرتبطاند‏‎ هم‌‏‎ با‏‎ كودك‌‏‎ معنوي‌‏‎ رشد‏‎ و‏‎ اخلاقي‌‏‎ رشد‏‎
و‏‎ عادلانه‌‏‎ رفتار‏‎ و‏‎ غلط ، ‏‎ و‏‎ درست‌‏‎ كودك‌بتواند‏‎ كه‌‏‎ اين‌‏‎ يعني‌‏‎
معناي‌‏‎ به‌‏‎ نيز‏‎ رشدمعنوي‌‏‎دهد‏‎ تميز‏‎ هم‌‏‎ از‏‎ را‏‎ غيرعادلانه‌‏‎
فراترمي‌رود‏‎ مادي‌‏‎ مسائل‌‏‎ از‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ كودك‌‏‎ در‏‎ ارزش‌هايي‌‏‎ رشد‏‎
در‏‎.‎دارد‏‎ نظر‏‎ مد‏‎ را‏‎ جهان‌‏‎ در‏‎ فرد‏‎ جايگاه‌‏‎ و‏‎ زندگي‌‏‎ معناي‌‏‎ و‏‎
درك‌‏‎ و‏‎ خداوند‏‎ به‌‏‎ ايمان‌‏‎ رشد‏‎ معناي‌‏‎ به‌‏‎ معنوي‌‏‎ رشد‏‎ اسلام‌ ، ‏‎
.است‌‏‎ پروردگار‏‎ و‏‎ بشر‏‎ ارتباط‏‎
كودك‌‏‎ معنوي‌‏‎ و‏‎ اخلاقي‌‏‎ رشد‏‎ براي‌‏‎ لازم‌‏‎ شرايط‏‎ كه‌‏‎ اين‌‏‎ تشخيص‌‏‎
ذهني‌ ، ‏‎ جسمي‌ ، ‏‎ رشد‏‎ براي‌‏‎ ضروري‌‏‎ شرايط‏‎ به‌اندازه‌‏‎ شايد‏‎ چيست‌ ، ‏‎
بايد‏‎ كه‌‏‎ دارند‏‎ توافق‌‏‎ همگان‌‏‎.‎نباشد‏‎ روشن‌‏‎ كودك‌‏‎ اجتماعي‌‏‎ يا‏‎
بعضي‌‏‎ كه‌‏‎ داد‏‎ ياد‏‎ آنها‏‎ به‌‏‎ و‏‎ آموخت‌‏‎ كودكان‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ غلط‏‎ و‏‎ درست‌‏‎
شهرت‌‏‎ و‏‎ موفقيت‌‏‎ همچون‌‏‎ مادي‌‏‎ ارزش‌هاي‌‏‎ از‏‎ مهم‌تر‏‎ ارزش‌ها ، ‏‎ از‏‎
كودكان‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ ايماني‌‏‎ اصول‌‏‎ والدين‌‏‎ از‏‎ بسياري‌‏‎.‎هستند‏‎
.مي‌كنند‏‎ تشويق‌‏‎ مذهبي‌‏‎ مراسم‌‏‎ در‏‎ شركت‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ آنان‌‏‎ و‏‎ مي‌آموزند‏‎
ممكن‌‏‎ كه‌‏‎ برابرپيام‌هايي‌‏‎ در‏‎ را‏‎ كودك‌‏‎ بايد‏‎ كه‌‏‎ معتقدند‏‎ برخي‌‏‎
و‏‎ شوند‏‎ تبليغ‌‏‎ ويدئويي‌‏‎ فيلم‌هاي‌‏‎ يا‏‎ رسانه‌ها‏‎ بعضي‌‏‎ در‏‎ است‌‏‎
تشويق‌‏‎ مذهبي‌‏‎ شئونات‌‏‎ با‏‎ مغاير‏‎ رفتاري‌‏‎ و‏‎ ماده‌گرايي‌‏‎ به‌‏‎ اورا‏‎
وجود‏‎ از‏‎ بايد‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ آن‌‏‎ است‌‏‎ بديهي‌‏‎ آنچه‌‏‎.كرد‏‎ محافظت‌‏‎ كنند ، ‏‎
.كرد‏‎ جلوگيري‌‏‎ آن‌‏‎ وتاثيرات‌‏‎ كودك‌‏‎ پيرامون‌‏‎ غيراخلاقي‌‏‎ شرايط‏‎
كودك‌‏‎ رشد‏‎ براي‌‏‎ كه‌‏‎ شرايطي‌‏‎ ايجاد‏‎ مسئوليت‌‏‎ ماده‌ 27 ، ‏‎ طبق‌‏‎
بايد‏‎ والدين‌‏‎ و‏‎ است‌‏‎ والدين‌‏‎ عهده‌‏‎ به‌‏‎ درجه‌اول‌‏‎ در‏‎ است‌‏‎ ضروري‌‏‎
والدين‌‏‎ كه‌‏‎ زماني‌‏‎ اما‏‎.‎بكوشند‏‎ راه‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ خود‏‎ توان‌‏‎ حد‏‎ در‏‎
دولت‌هاي‌‏‎ سازند ، ‏‎ برآورده‌‏‎ را‏‎ كودك‌‏‎ اساسي‌‏‎ نيازهاي‌‏‎ نمي‌توانند‏‎
مثلا‏‎.‎كنند‏‎ كمك‌‏‎ زمينه‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ را‏‎ آنان‌‏‎ بايد‏‎ پيمان‌نامه‌‏‎ عضو‏‎
خانواده‌هاي‌‏‎ كه‌‏‎ دهند‏‎ ترتيب‏‎ برنامه‌هايي‌‏‎ مي‌توانند‏‎ دولت‌ها‏‎
استفاده‌‏‎ مناسب‏‎ مسكن‌‏‎ و‏‎ پوشاك‌‏‎ خوراك‌ ، ‏‎ از‏‎ بتوانند‏‎ نيازمند‏‎
سخن‌‏‎ هم‌‏‎ كودك‌‏‎ نيازهاي‌‏‎ مالي‌‏‎ تامين‌‏‎ از‏‎ ماده‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎.‎كنند‏‎
به‌‏‎ كودك‌ ، ‏‎ نيازهاي‌‏‎ مالي‌‏‎ تامين‌‏‎ در‏‎ بايد‏‎ والدين‌‏‎.‎است‌‏‎ رفته‌‏‎
حقوق‌‏‎ پيمان‌نامه‌‏‎ ماده‌ 27‏‎ طبق‌‏‎.‎كنند‏‎ مشاركت‌‏‎ عادلانه‌ ، ‏‎ نحوي‌‏‎
دريافت‌‏‎ كه‌‏‎ سازند‏‎ برقرار‏‎ بايدنظامي‌‏‎ دولت‌ها‏‎ كودك‌ ، ‏‎
.كنند‏‎ اوتضمين‌‏‎ قانوني‌‏‎ والدين‌‏‎ از‏‎ را‏‎ كودك‌‏‎ ضروري‌‏‎ هزينه‌هاي‌‏‎


در‏‎ كه‌‏‎ كودك‌‏‎ حقوق‌‏‎ پيمان‌نامه‌‏‎(‎‏‏1989‏‎)‎ كودك‌‏‎ حقوق‌‏‎ پيمان‌نامه‌‏‎
تصويب‏‎ به‌‏‎ ملل‌متحد‏‎ سازمان‌‏‎ عمومي‌‏‎ مجمع‌‏‎ در‏‎ (‎‎‏‏1368‏‎) سال‌ 1989‏‎
حمايت‌‏‎ براي‌‏‎ بين‌المللي‌‏‎ سند‏‎ جامع‌ترين‌‏‎ و‏‎ مهمترين‌‏‎ است‌ ، ‏‎ رسيده‌‏‎
به‌‏‎ قريب‏‎ اكثريت‌‏‎.‎است‌‏‎ آنان‌‏‎ حقوق‌‏‎ رعايت‌‏‎ و‏‎ حفظ‏‎ و‏‎ كودكان‌‏‎ از‏‎
در‏‎.‎پيوسته‌اند‏‎ پيمان‌نامه‌‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎ جهان‌‏‎ كشورهاي‌‏‎ اتفاق‌‏‎
در‏‎ مندرج‌‏‎ تعهدات‌‏‎ و‏‎ مواد‏‎ پيگيري‌‏‎ اثر‏‎ بر‏‎ كشورها‏‎ از‏‎ بسياري‌‏‎
ملاحظه‌اي‌‏‎ قابل‌‏‎ طور‏‎ به‌‏‎ كودكان‌‏‎ بر‏‎ حاكم‌‏‎ شرايط‏‎ پيمان‌‏‎ اين‌‏‎
پيشرفت‌‏‎ براي‌‏‎ است‌‏‎ شده‌‏‎ انگيزه‌اي‌‏‎ خود‏‎ نوبه‌‏‎ به‌‏‎ و‏‎ يافته‌‏‎ بهبود‏‎
در‏‎ تنها‏‎ نه‌‏‎ كودكان‌‏‎ آن‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ آينده‌اي‌‏‎ سوي‌‏‎ به‌‏‎ بيشتر‏‎ شتاب‏‎ و‏‎
در‏‎ خود‏‎ بلكه‌‏‎ برد ، ‏‎ خواهند‏‎ بسر‏‎ بيشتري‌‏‎ رواني‌‏‎ و‏‎ جسمي‌‏‎ امنيت‌‏‎
.داشت‌‏‎ خواهند‏‎ مشاركت‌‏‎ فعالانه‌‏‎ و‏‎ آزادانه‌‏‎ آن‌‏‎
بين‌المللي‌‏‎ پيمان‌‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎ سال‌ 1372‏‎ در‏‎ ايران‌‏‎ اسلامي‌‏‎ جمهوري‌‏‎
درست‌‏‎ اجراي‌‏‎ زمينه‌‏‎ در‏‎ اساسي‌‏‎ ازشرايط‏‎ يكي‌‏‎.‎پيوست‌‏‎
به‌ويژه‌‏‎ جامعه‌ ، ‏‎ همه‌افراد‏‎ آشنايي‌‏‎ كودك‌‏‎ حقوق‌‏‎ پيمان‌نامه‌‏‎
سرپرستان‌كودكان‌‏‎ و‏‎ والدين‌‏‎ كودكان‌ ، ‏‎ امور‏‎ با‏‎ مرتبط‏‎ مقامات‌‏‎
يكي‌‏‎ مقاله‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎است‌‏‎ پيمان‌‏‎ اين‌‏‎ با‏‎ كودكان‌ ، ‏‎ خود‏‎ البته‌‏‎ و‏‎
نقش‌‏‎ با‏‎ مستقيمي‌‏‎ ارتباط‏‎ كه‌‏‎ كودك‌‏‎ حقوق‌‏‎ پيمان‌نامه‌‏‎ مواد‏‎ از‏‎
و‏‎ است‌‏‎ شده‌‏‎ تشريح‌‏‎ دارد ، ‏‎ كودك‌‏‎ حقوق‌‏‎ رعايت‌‏‎ و‏‎ حفظ‏‎ در‏‎ والدين‌‏‎
تلاش‌‏‎ اين‌‏‎ عزيز ، ‏‎ والدين‌‏‎ شما‏‎ عنايت‌‏‎ و‏‎ توجه‌‏‎ با‏‎ كه‌‏‎ اميدواريم‌‏‎
در‏‎ كودكان‌ ، ‏‎ حقوق‌‏‎ رعايت‌‏‎ شدن‌‏‎ فراگير‏‎ راستاي‌‏‎ در‏‎ بتواند‏‎
اين‌‏‎ به‌‏‎ است‌‏‎ شايسته‌‏‎.‎شود‏‎ واقع‌‏‎ موثر‏‎ ايران‌ ، ‏‎ اسلامي‌‏‎ جمهوري‌‏‎
و‏‎ باشند‏‎ آشنا‏‎ خود‏‎ حقوق‌‏‎ با‏‎ كودكان‌‏‎ وقتي‌‏‎ كه‌‏‎ كنيم‌‏‎ توجه‌‏‎ نكته‌‏‎
مي‌شود ، ‏‎ رعايت‌‏‎ آنها‏‎ والدين‌‏‎ توسط‏‎ ابتدا‏‎.‎حقوق‌‏‎ اين‌‏‎ كه‌‏‎ ببينند‏‎
بزرگترها‏‎ چه‌‏‎ و‏‎ كوچكترها‏‎ چه‌‏‎ ديگران‌ ، ‏‎ حقوق‌‏‎ به‌‏‎ خود‏‎ نوبه‌‏‎ به‌‏‎
مي‌شود ، ‏‎ ساخته‌‏‎ آنان‌‏‎ توسط‏‎ كه‌‏‎ دنيايي‌‏‎ و‏‎ گذاشت‌‏‎ خواهند‏‎ احترام‌‏‎
.بود‏‎ خواهد‏‎ انساني‌تر‏‎ و‏‎ قانونمندتر‏‎ دنياي‌‏‎ بي‌شك‌ ، ‏‎

مسئول‌‏‎ والدين‌‏‎:‎خودآزمايي‌‏‎
و‏‎ مناسب‏‎ غذاي‌‏‎ و‏‎ پاكيزه‌ ، ‏‎ آب‏‎ زندگي‌ ، ‏‎ براي‌‏‎ تميز‏‎ مكاني‌‏‎ آيا‏‎
كرده‌ايد؟‏‎ فراهم‌‏‎ خود‏‎ براي‌فرزندان‌‏‎ كافي‌‏‎
آينده‌‏‎ و‏‎ سلامت‌‏‎ براي‌‏‎ كه‌‏‎ داريد‏‎ اعتيادي‌‏‎ يا‏‎ عادت‌‏‎ آيا‏‎
است‌؟‏‎ مضر‏‎ فرزندانتان‌‏‎
زندگي‌‏‎ وضعيت‌‏‎ تا‏‎ كنيد‏‎ ترك‌‏‎ را‏‎ اعتيادي‌‏‎ يا‏‎ عادت‌‏‎ مي‌توانيد‏‎ آيا‏‎
شود؟‏‎ بهتر‏‎ كودكانتان‌‏‎
تامين‌‏‎ را‏‎ ديگر‏‎ فرزند‏‎ يك‌‏‎ هزينه‌هاي‌‏‎ مي‌توانيد‏‎ واقعا‏‎ آيا‏‎
كنيد؟‏‎
-باشيد؟1‏‎ مسئوليت‌پذير‏‎ والدين‌‏‎ مي‌توانيد‏‎ چگونه‌‏‎
آب‏‎ كافي‌ ، ‏‎ و‏‎ مناسب‏‎ غذاي‌‏‎ زندگي‌ ، ‏‎ براي‌‏‎ تميز‏‎ مكان‌‏‎ به‌‏‎ كودكان‌‏‎
.دارند‏‎ نياز‏‎ بازي‌‏‎ و‏‎ سالم‌‏‎ و‏‎ هواي‌تازه‌‏‎ پاكيزه‌ ، ‏‎
خانواده‌‏‎ افراد‏‎ تعداد‏‎ افزايش‌‏‎ به‌‏‎ نسبت‌‏‎ كه‌‏‎ آن‌‏‎ از‏‎ پيش‌‏‎ -‎‎‏‏2‏‎
اين‌‏‎ مي‌توانيد‏‎ آيا‏‎ كه‌‏‎ بپرسيد‏‎ خود‏‎ از‏‎ بايد‏‎ بگيريد ، ‏‎ تصميم‌‏‎
از‏‎ پس‌‏‎ تنها‏‎.خير‏‎ يا‏‎ كنيد‏‎ فراهم‌‏‎ جديد‏‎ كودك‌‏‎ براي‌‏‎ را‏‎ شرايط‏‎
تصميم‌‏‎ ديگر‏‎ فرزند‏‎ داشتن‌‏‎ مورد‏‎ در‏‎ بايد‏‎ سئوال‌‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎ پاسخ‌‏‎
.گرفت‌‏‎
داشته‌‏‎ پرهزينه‌اي‌‏‎ عادت‌هاي‌‏‎ والدين‌‏‎ از‏‎ برخي‌‏‎ است‌‏‎ ممكن‌‏‎ -‎‎‏‏3‏‎
سلامتي‌‏‎ براي‌‏‎ گاهي‌‏‎ كه‌‏‎)را‏‎ عادت‌ها‏‎ اين‌‏‎ از‏‎ بعضي‌‏‎ مي‌توان‌‏‎باشند‏‎
بهتري‌‏‎ شرايط‏‎ آن‌ ، ‏‎ پول‌‏‎ از‏‎ و‏‎ كرد‏‎ ترك‌‏‎ (است‌‏‎ مضر‏‎ هم‌‏‎ آنها‏‎ خود‏‎
از‏‎ پيش‌‏‎ -‎ساخت‌40‏‎ فراهم‌‏‎ خود‏‎ فرزندان‌‏‎ و‏‎ خود‏‎ زندگي‌‏‎ براي‌‏‎
خانواده‌‏‎ كردن‌‏‎ رها‏‎ كه‌‏‎ پرسيد‏‎ خود‏‎ از‏‎ بايد‏‎ جدايي‌ ، ‏‎ به‌‏‎ تصميم‌‏‎
بر‏‎ تاثيري‌‏‎ چه‌‏‎ والدين‌ ، ‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎ از‏‎ فرزندان‌‏‎ ساختن‌‏‎ جدا‏‎ يا‏‎
داشت‌؟‏‎ خواهد‏‎ فرزندان‌‏‎

مسابقه‌‏‎ در‏‎ شركت‌‏‎ شرايط‏‎
زمينه‌‏‎ در‏‎ ايراني‌‏‎ خانواده‌هاي‌‏‎ آگاهي‌‏‎ سطح‌‏‎ بردن‌‏‎ بالا‏‎ انگيزه‌‏‎ به‌‏‎
كودكان‌‏‎ صندوق‌‏‎ حقوق‌ ، ‏‎ اين‌‏‎ رعايت‌‏‎ حياتي‌‏‎ اهميت‌‏‎ و‏‎ كودكان‌‏‎ حقوق‌‏‎
روزنامه‌‏‎ و‏‎ (يونيسف‌‏‎)‎ايران‌‏‎ اسلامي‌‏‎ جمهوري‌‏‎ در‏‎ متحد‏‎ ملل‌‏‎ سازمان‌‏‎
بيان‌‏‎ عنوان‌زيباترين‌‏‎ با‏‎ مسابقه‌اي‌‏‎ دارند‏‎ نظر‏‎ در‏‎ همشهري‌‏‎
.كنند‏‎ برگزار‏‎ كودكان‌‏‎ حقوق‌‏‎ درمورد‏‎
حقوق‌‏‎ رعايت‌‏‎ اهميت‌‏‎ به‌‏‎ عمومي‌‏‎ افكار‏‎ توجه‌‏‎ جلب‏‎ -اهداف‌1‏‎
.كودك‌‏‎ حقوق‌‏‎ جهاني‌‏‎ پيمان‌‏‎ مواد‏‎ درست‌‏‎ ودرك‌‏‎ كودكان‌‏‎
شيوه‌اي‌‏‎ به‌‏‎ حقوقي‌‏‎ مواد‏‎ اين‌‏‎ بيان‌‏‎ به‌‏‎ خوانندگان‌‏‎ تشويق‌‏‎ -‎‏‏2‏‎
.شعر‏‎ يك‌‏‎ يا‏‎ كوتاه‌‏‎ عبارت‌‏‎ يك‌‏‎ به‌صورت‌‏‎ روشن‌ ، ‏‎ و‏‎ گيرا‏‎
پيمان‌‏‎ ماده‌‏‎ شانزده‌‏‎ پياپي‌ ، ‏‎ هفته‌‏‎ طي‌ 16‏‎ -:برگزاري‌‏‎ شيوه‌‏‎.‎
صفحه‌‏‎ در‏‎ ماده‌‏‎ هر‏‎ توجيهي‌‏‎ متن‌‏‎ با‏‎ همراه‌‏‎ حقوق‌كودك‌ ، ‏‎ جهاني‌‏‎
.شد‏‎ خواهد‏‎ درج‌‏‎ همشهري‌‏‎ روزنامه‌‏‎ اجتماعي‌‏‎
هفته‌‏‎ اين‌‏‎ حقوقي‌‏‎ ماده‌‏‎ درباره‌ء‏‎ پيامي‌‏‎ بايد‏‎ شركت‌كنندگان‌‏‎ -
در‏‎ بديع‌‏‎ و‏‎ زيبا‏‎ موثر ، ‏‎ گويا ، ‏‎ شيوه‌اي‌گيرا ، ‏‎ به‌‏‎ است‌‏‎ شده‌‏‎ چاپ‌‏‎
.ارسال‌كنند‏‎ و‏‎ تهيه‌‏‎ شعر‏‎ يك‌‏‎ يا‏‎ كوتاه‌‏‎ عبارتي‌‏‎ قالب‏‎
فرم‌‏‎ با‏‎ همراه‌‏‎ بايد‏‎ شركت‌كننده‌‏‎ شعرهاي‌‏‎ و‏‎ پيام‌ها‏‎ تمامي‌‏‎ -
پشت‌‏‎ در‏‎ مسابقه‌‏‎ عنوان‌‏‎ ذكر‏‎ و‏‎ مسابقه‌‏‎ در‏‎ شركت‌‏‎ شده‌‏‎ تكميل‌‏‎
.شود‏‎ ارسال‌‏‎ شماره‌ 117619395‏‎ پستي‌‏‎ صندوق‌‏‎ به‌‏‎ پاكت‌ ، ‏‎
هر‏‎ به‌‏‎ مربوط‏‎ شعرهاي‌‏‎ و‏‎ پيام‌ها‏‎ ارسال‌‏‎ براي‌‏‎ زماني‌‏‎ محدوده‌‏‎ -
.بود‏‎ خواهد‏‎ آن‌‏‎ انتشار‏‎ تاريخ‌‏‎ از‏‎ هفته‌پس‌‏‎ سه‌‏‎ تا‏‎ ماده‌‏‎
خواهد‏‎ بررسي‌‏‎ را‏‎ شده‌‏‎ ارسال‌‏‎ شعرهاي‌‏‎ و‏‎ پيام‌ها‏‎ داوران‌‏‎ هيات‌‏‎ -
:نمايندگان‌‏‎ از‏‎ بود‏‎ خواهد‏‎ متشكل‌‏‎ اين‌هيات‌‏‎.‎كرد‏‎
(يونيسف‌‏‎)‎ متحد‏‎ ملل‌‏‎ سازمان‌‏‎ كودكان‌‏‎ صندوق‌‏‎ -
همشهري‌‏‎ روزنامه‌‏‎ -‎
نهايي‌‏‎ و‏‎ مقدماتي‌‏‎ برندگان‌‏‎ براي‌‏‎ جوايزي‌‏‎ يونيسف‌‏‎ طرف‌‏‎ از‏‎ -‎
به‌‏‎ نتايج‌‏‎ اعلام‌‏‎ از‏‎ پس‌‏‎ كه‌‏‎ شده‌‏‎ گرفته‌‏‎ نظر‏‎ در‏‎ اين‌مسابقه‌‏‎
.شد‏‎ خواهد‏‎ آنهااهدا‏‎
ارزش‌‏‎ به‌‏‎ هدايايي‌‏‎ اول‌ ، ‏‎ پاسخ‌‏‎ از 25‏‎ يك‌‏‎ هر‏‎ براي‌‏‎ -‎‏‏1‏‎
.است‌‏‎ شده‌‏‎ گرفته‌‏‎ نظر‏‎ در‏‎ ريال‌‏‎ ‎‏‏000/25‏‎
و 2‏‎ پيام‌‏‎ به‌ 2‏‎ كودك‌‏‎ ازپيمان‌نامه‌حقوق‌‏‎ ماده‌‏‎ هر‏‎ براي‌‏‎ -‎‎‏‏2‏‎
.شد‏‎ خواهد‏‎ اهدا‏‎ ريال‌‏‎ كل‌ 000/350‏‎ ارزش‌‏‎ به‌‏‎ جوايزي‌‏‎ منتخب‏‎ شعر‏‎

شركت‌‏‎ امكان‌‏‎ هفتگي‌ ، ‏‎ برنده‌‏‎ شعرهاي‌‏‎ يا‏‎ و‏‎ پيام‌ها‏‎ از‏‎ يك‌‏‎ هر‏‎ -‎‏‏3‏‎
.داشت‌‏‎ خواهد‏‎ را‏‎ نهايي‌‏‎ مسابقه‌‏‎ در‏‎
كل‌ 000/600‏‎ ارزش‌‏‎ به‌‏‎ جايزه‌‏‎ سه‌‏‎ نهايي‌ ، ‏‎ انتخاب‏‎ در‏‎ -‎‎‏‏4‏‎
كل‌ 000/900‏‎ ارزش‌‏‎ به‌‏‎ جايزه‌‏‎ سه‌‏‎ و‏‎ پيام‌ها‏‎ بهترين‌‏‎ براي‌‏‎ ريال‌‏‎
.است‌‏‎ شده‌‏‎ گرفته‌‏‎ نظر‏‎ در‏‎ شعرها‏‎ براي‌بهترين‌‏‎ ريال‌‏‎
.مي‌باشد‏‎ UNICEFكالاهاي‌‏‎ از‏‎ اهدايي‌ ، ‏‎ جوايز‏‎ كليه‌‏‎ -‎‏‏5‏‎
حقوق‌‏‎ پيمان‌نامه‌‏‎ با‏‎ رابطه‌‏‎ در‏‎ بيشتر‏‎ اطلاعات‌‏‎ دريافت‌‏‎ براي‌‏‎
كودك‌‏‎
كنيد‏‎ مكاتبه‌‏‎ زير‏‎ نشاني‌‏‎ با‏‎
كودك‌‏‎ حقوق‌‏‎ بخش‌‏‎ -‎‏‏19395‏‎-پستي‌ 1176‏‎ صندوق‌‏‎ -‎تهران‌‏‎
‎‏‏2220295‏‎(فاكس‌‏‎) نمابر‏‎ شماره‌‏‎

كودكان‌‏‎ حقوق‌‏‎ مورد‏‎ در‏‎ بيان‌‏‎ مسابقه‌زيباترين‌‏‎ در‏‎ شركت‌‏‎ فرم‌‏‎

:خانوادگي‌‏‎ نام‌‏‎ و‏‎ نام‌‏‎
:سن‌‏‎
:مسابقه‌‏‎ مورد‏‎ حقوقي‌‏‎ ماده‌‏‎ شماره‌‏‎
:انتشار‏‎ تاريخ‌‏‎
:تماس‌‏‎ شماره‌‏‎ و‏‎ نشاني‌‏‎
تشاني‌‏‎ به‌‏‎ شعر‏‎ يك‌‏‎ يا‏‎ كوتاه‌‏‎ عبارت‌‏‎ يك‌‏‎ در‏‎ را‏‎ خود‏‎ پيام‌هاي‌‏‎
فرماييد‏‎ ارسال‌‏‎ پستي‌117619395‏‎ صندوق‌‏‎از‏‎ ماده‌‏‎ سه‌‏‎ برندگان‌‏‎ اسامي‌‏‎
مورد‏‎ در‏‎ بيان‌‏‎ مسابقه‌زيباترين‌‏‎
كودكان‌‏‎ حقوق‌‏‎


ارسال‌‏‎ شده‌‏‎ اعلام‌‏‎ نشاني‌هاي‌‏‎ به‌‏‎ برندگان‌‏‎ اين‌‏‎ جوايز‏‎
.گرديد‏‎
ماده‌ 5‏‎ برندگان‌‏‎
برگزيده‌‏‎ پيام‌هاي‌‏‎
ورامين‌‏‎ -‎شقاقي‌‏‎ خان‌‏‎ زينبالسادات‌‏‎ -‎‎‏‏1‏‎
تهران‌‏‎ -‎عروجي‌‏‎ پور‏‎ فرحناز‏‎ -‎‎‏‏2‏‎
برگزيده‌‏‎ اشعار‏‎
تهران‌‏‎ -‎شرفشاهي‌‏‎ كامران‌‏‎ كاظم‌‏‎ -‎‎‏‏1‏‎
كرمانشاه‌‏‎ -‎جمشيدي‌‏‎ علي‌اصغر‏‎ -‎‏‏2‏‎
ماده‌ 6‏‎ برندگان‌‏‎
برگزيده‌‏‎ پيام‌هاي‌‏‎
لرستان‌‏‎ -‎زيطاني‌‏‎ علي‌اكبر‏‎ -‎‏‏1‏‎
شهرضا‏‎ -‎شيرعلي‌‏‎ محسن‌‏‎ -‎‏‏2‏‎
برگزيده‌‏‎ اشعار‏‎
تهران‌‏‎ -‎ لطفي‌‏‎ مرضيه‌‏‎ -‎‏‏1‏‎
تهران‌‏‎ -‎ عليزاده‌‏‎ فرشيد‏‎ -‎‏‏2‏‎
ماده‌ 7‏‎ برندگان‌‏‎
برگزيده‌‏‎ پيام‌هاي‌‏‎
رشت‌‏‎ -‎ اقدام‌‏‎ عزيزي‌‏‎ محمد‏‎ -‎‎‏‏1‏‎
تهران‌‏‎ -‎ كاظمي‌‏‎ بهمن‌‏‎ -‎‏‏2‏‎
برگزيده‌‏‎ اشعار‏‎
تهران‌‏‎ -‎طالقاني‌‏‎ غضنفريان‌‏‎ آزيتا‏‎ -‎‎‏‏1‏‎
تهران‌‏‎ -‎صدر‏‎ مريم‌‏‎ -‎‏‏2‏‎براي‌‏‎ ملل‌‏‎ سازمان‌‏‎ برنامه‌‏‎
زنداني‌‏‎ كودكان‌‏‎ بهبودوضعيت‌‏‎


اين‌‏‎:‎گفت‌‏‎ دروين‌‏‎ سازمان‌ملل‌‏‎ مقام‌‏‎ يك‌‏‎:‎اجتماعي‌‏‎ گروه‌‏‎.
جهان‌‏‎ در‏‎ زنداني‌‏‎ وضعيت‌كودكان‌‏‎ بهبود‏‎ براي‌‏‎ را‏‎ سازمان‌برنامه‌اي‌‏‎
قضايي‌‏‎ دستگاه‌‏‎ ساماندهي‌مجدد‏‎ براي‌‏‎ ذي‌ربط‏‎ كشورهاي‌‏‎ به‌‏‎ كمك‌‏‎ و‏‎
.است‌‏‎ كرده‌‏‎ آغاز‏‎ اين‌زمينه‌‏‎ در‏‎ خود‏‎
فرانسه‌ ، ‏‎ خبرگزاري‌‏‎ از‏‎ به‌نقل‌‏‎ خبر‏‎ مركزي‌‏‎ واحد‏‎ گزارش‌‏‎ به‌‏‎
مخدر‏‎ مواد‏‎ كنترل‌‏‎ براي‌‏‎ ملل‌‏‎ سازمان‌‏‎ اداره‌‏‎ رئيس‌‏‎ پينوارلاچي‌‏‎
تلاشهايي‌‏‎:‎گفت‌‏‎ اتريش‌‏‎ پايتخت‌‏‎ در‏‎ جرايم‌‏‎ از‏‎ پيشگيري‌‏‎ و‏‎
صورت‌‏‎ كودكان‌‏‎ با‏‎ بدرفتاري‌‏‎ از‏‎ جلوگيري‌‏‎ براي‌‏‎ كه‌تاكنون‌‏‎
با‏‎ اقتصادي‌‏‎ بودن‌نظام‌هاي‌‏‎ نامناسب‏‎ دليل‌‏‎ به‌‏‎ گرفته‌است‌ ، ‏‎
يك‌‏‎ از‏‎ بيش‌‏‎:‎كرد‏‎ خاطرنشان‌‏‎ وي‌‏‎است‌‏‎ نبوده‌‏‎ يكديگرهماهنگ‌‏‎
زيادي‌‏‎ شمار‏‎ حتي‌‏‎ و‏‎ زنداني‌هستند‏‎ جهان‌‏‎ در‏‎ اكنون‌‏‎ ميليون‌كودك‌‏‎
به‌‏‎ زندان‌‏‎ در‏‎ تاكنون‌‏‎ پيش‌‏‎ چندسال‌‏‎ يا‏‎ ماه‌‏‎ چند‏‎ از‏‎ كه‌‏‎ ازكودكان‌‏‎
.نشده‌اند‏‎ محاكمه‌‏‎ هنوز‏‎ سرمي‌برند ، ‏‎
© 1998 HAMSHAHRI, All rights reserved.